แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จักรพล สิริธโร (ป้องศิริ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2560
ศศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550