แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ชัยวิชญ์ สีดาบุตร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กษ.ม.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2518