แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ทดสอบ ทดสอบ

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ม.ศิลปากร 2560
ศน.ษ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555