แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

นภารัตน์ กิตติรัตนมงคล

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต 2562
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2540