แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พงษ์มนัส ดีอด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561
สำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ 2561