แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ประณิตา จันทรประพันธ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2557