แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พรพิมล เพ็งประภา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556