แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พูลสุข กรรณาริก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2525