แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สมบัติ คุเณสโก (ทวีคูณ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปรัชญา Banarus Hindu University 2552
ปรัชญาและศาสนาอินเดีย Banarus Hindu University 2546
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2541