แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วีรนุช พรมจักร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2563
ศน.ม (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ศน.บ (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2548