แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สมศักดิ์ ธมฺมโชติโก (ธรรมโชติ)

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พุทธศาสนาและปรัชญา ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2551
ปรัชญา ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2544