แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อารดา ฉิมมากูร

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2561
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2550
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2546