แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2531
ศษ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2526
ค.บ.ภาษาไทย วิทยาลัยครูเลย/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2525