แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

มาโนช นันทพรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
ค.ม.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2554