แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บวร ปวรธมฺโม (มูลอาษา)

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พธ.ม.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
พธ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556