แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M.A. (Linguistics) Poona University, India 2536
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 2533