แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ประพันธ์ สุรกโร (สังการ)

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2560
ศน.บ.(การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557