แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุวรรณ สุเมธปุญฺโญ (ขำโพธิ์ทัย)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 2561
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 2559