แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

นพรัตน์ กันทะพิกุล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555
ศศบ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2549