แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ทองสาย ศักดิ์วีระกุล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม.การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540
คบ.ภาษาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2523