แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สรวิศ พรมลี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2561
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2558