แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พิมภัสสร เด็ดขาด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม. การศึกษา (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
ศษ.ม. การบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 2558
คบ. (5ปี) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่ 2554