แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ทิตติยา มั่นดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม. การศึกษา (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562
คบ. การศึกษา (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2559