แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เขมินทรา ตันธิกุล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2558
คบ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2553