แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สงวน หล้าโพนทัน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
M.A. (Philosophy) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2547
ศน.บ. (ปรัชญา) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 2538