แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พชรเดช เสมานู

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริร์น 2559
รัฐศาสตร์(ทฤษฎีเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557
หลักสูตรรายวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2546
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539