แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เวชสุวรรณ อาจวิชัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ด.(รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 2558
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2543
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
บธ.บ.(การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535