แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พรพิมล โพธิ์ชัยหล้า

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. in Political Science Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad. INDIA 2561
ศน.ม. ( รัฐศาสตร์การปกครอง ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2556
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2553
ศน.บ. ( รัฐศาสตร์การปกครอง ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2552