แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บังอร พันธนะบุญ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 2559
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 2556
ศน.บ.(พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2552