แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เจริญ ทนฺตจิตฺโต (คางคำ)

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2559
ศน.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2556