แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ก้องพิพัฒน์ กองคำ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2551