แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

คชา ปราณีตพลกรัง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหนง 2560
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557