แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529