แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บัญชา ธรรมบุตร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2560
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557