แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2562
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2561
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555