แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุแทน โคตรภูเวียง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2546
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526
กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาสารคาม 2526
ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2524