แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เอกชัย สุชโย (คำลือ)

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2560
ป.ธ.9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค) คณะสงฆ์ไทย 2558