แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิธวินท์ ภาคแก้ว

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2559
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) มรภ.สวนสุนันทา 2537