แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิชิต อคฺคชิโต (จันทร์สง่า)

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2560
ศน.บ.(ปรัชญา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2557