แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ยชุรเวท หงส์สิริ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2561
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559