แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ธรรมรัตน์ เขมธโร (หาญณรงค์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Philosophy & Religion Banaras Hindu University 2556
Philosophy & Religion Banaras Hindu University 2550
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547