แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สมิตไธร อภิวัฒนอมรกุล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D.(Arts.) in Pali University of Calcutta 2563
ศศ.ม. (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540
เปรียญธรรม 6 ประโยค คณะสงฆ์ไทย