แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

มงคล สารินทร์

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 2558
รบ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553