แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เตชทัต ปักสังขาเนย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปวค. (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 2553
ศน.ม (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
ศน.บ. (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547