แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สมทวี พันธ์ุชัยเพชร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2559
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2517