แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บัณฑิกา จารุมา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M.A.(Conflict Analysis and Management) Royal Roads University 2554
ศศ.ม.(ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544