แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บุศรา สุวรรณไตรย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2563
MA. (Linguistics) Banaras Hindu University 2560
ศศบ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555