แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อัจฉรา ไชยราช

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศม.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560
กศบ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2523