แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ปรีดา นวลรักษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2538
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2523