แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

นฤมล เจริญใจ

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2560
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555